ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
Danh sách mặt hàng
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
Đồ chơi giáo dục
DANH MỤC MẶT HÀNG
Thực phẩm chức năng
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
56 lượt xem
Đã bán 38 sản phẩm
|

Học Tiếng Anh giao tiếp với người Anh- 4 THÁNG

12.498.125đ 200000 sản phẩm có sẵn

Chi tiết sản phẩm

Danh mục: Voucher

Mô tả sản phẩm

<p>Tại đ&acirc;y tầm nh&igrave;n l&agrave; cho mỗi học sinh tốt nghiệp sẽ khao kh&aacute;t tri thức v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n. Họ sẽ t&iacute;ch cực t&igrave;m kiếm cơ hội học tập trong tất cả c&aacute;c kh&iacute;a cạnh của cuộc sống của họ v&agrave; sẽ mang kiến ​​thức v&agrave; kỹ năng nền tảng cần thiết để vượt trội trong c&aacute;c th&aacute;ch thức học tập ph&iacute;a trước. C&aacute;c trường học lớn nhận ra rằng việc học l&agrave; suốt đời, do đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i từ chối việc tập trung tối đa h&oacute;a c&aacute;c lớp học mang t&iacute;nh thời vụ ngắn hạn. Thay v&agrave;o đ&oacute;, ưu ti&ecirc;n l&agrave; việc học hiện tại nhưng l&agrave; để trang bị cho mỗi học sinh ph&aacute;t triển l&agrave;nh mạnh về l&acirc;u d&agrave;i. Tất cả c&aacute;c b&agrave;i học tương t&aacute;c của ch&uacute;ng t&ocirc;i được ghi lại v&agrave; lưu trữ. Kho lưu trữ n&agrave;y c&oacute; thể truy cập 24/7. Ngo&agrave;i việc l&agrave; một nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n tuyệt vời để sửa đổi, l&agrave;m việc dự &aacute;n v&agrave; chuẩn bị cho c&aacute;c b&agrave;i học v&agrave; b&agrave;i kiểm tra, điều đ&oacute; cũng c&oacute; nghĩa l&agrave; nếu bạn kh&ocirc;ng thể giải m&atilde; c&aacute;c ghi ch&uacute; của m&igrave;nh, bạn chỉ cần quay lại b&agrave;i học cũ để hiểu r&otilde; r&agrave;ng hơn.</p>

DESIGN SERVICE

Số người đang theo dõi 586